Vixen ออกแบบภายใน และ รีโนเวชั่น

เราคือผู้สร้างความฝันของคุณให้เป็นจริง

วิคเซ่น ดีไซน์ ออกแบบภายใน และ รีโนเวชั่น

บริษัท วิคเซ่น ดีไซน์ เป็นบริษัทที่ให้บริการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายในรวมทั้งรับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายใน ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ภายใต้ชื่อ พี ลายน์ ดีซายน์ โดยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยจากประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 10 ปีทำให้บริษัทมีความชำนาญอย่างยิ่งในการบริหารงานก่อสร้างและตกแต่งให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้าทั้งทางประโยชน์ใช้สอย และควบคุมงบประมาณโดยรวมถึงการควบคุมคุณภาพของงานที่ได้มาตรฐานงานก่อสร้างและตรงตามตามที่ลูกค้าได้กำหนดไว้

งานออกแบบภายใน

ส่วนบริการงานออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในประกอบด้วยทีมสถาปนิก และมัณฑนากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ซึ่งเรามุ่งเน้นการตอบสนอง คือ ประโยชน์ใช้สอย และงบประมาณพร้อมกับการสร้างสรรค์รูปแบบการออกแบบให้ตรงตามความต้องการของเจ้าของโครงการ และดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของการทำงานแบบมืออาชีพ 

รับข้อมูล-ศึกษางานออกแบบ

รับข้อมูลเพื่อดำเนินการและเสนองานออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

งบประมาณ-วางแผน

ฝ่ายประเมินราคาและผู้จัดการโครงการดำเนินการในส่วนของตารางงานและประเมินราคาตามงบประมาณของลูกค้า

พัฒนาแบบ-รายละเอียด

พัฒนารูปแบบและรายละเอียดโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยรวมถึงงบประมาณของลูกค้า

กำหนดวัสดุและรายละเอียดแบบ

การกำหนดวัสดุและงบประมาณให้ตรงตามแบบและความต้องการของลูกค้า

ดำเนินการก่อสร้างและควบคุมงานให้ตรงตามแบบ

ประสานงานการก่อสร้างพร้อมรายงานความคืบหน้าให้เป็นไปตามสัญญา

การประกันผลงาน

การประกันผลงานหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จให้เป็นไปตามสัญญา

งานบริหารการก่อสร้าง

ในส่วนของการบริการงานรับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายใน ประกอบด้วยกัน 2 ส่วน คือ ทีมงานฝ่ายผลิตประกอบด้วยช่างฝีมือที่มีประสบการณ์การทำงานมานานอันประกอบด้วย

ช่างปูน ช่างไม้ ช่างสี

ช่างกระเบื้อง , ช่างเหล็ก

ช่างงานระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาล

ทีมงานฝ่ายบริหารประกอบด้วยมัณฑนากรและผู้ควบคุมงาน ซึ่งสามารถประสานงานกับทางผู้ออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างตกแต่งภายใน

การเสนอตัวอย่างวัสดุ

การก่อสร้าง

การบริหารโครงการ